Skip to main content
30 години опит в производството на висококачествени мебели! Българско качество, директно от производителя!

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ И ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ УЕБСАЙТА

www.makmebel.com

ПРЕАМБЮЛ

Настоящият документ съдържа Общите условия за ползване на предоставяните от КРАСИМИР МАНОЛОВ – МАК“ ЕТ със седалище и адрес на управление в Република България, гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. „Герлово“ № 17, ет. 2, регистриран в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 827197487, ДДС № BG827197487, тел.: 0700 80004, електронна поща: sales@makmebel.com, представлявано от КРАСИМИР МАНОЛОВ ИВАНОВ (наричано по-долу за краткост Собственик) информационни ресурси стоки и търговски услуги на потребителите през уебсайта и електронния магазин, находящи се на интернет адрес “www.makmebel.com” (наричан по-долу за краткост уебсайта) и урежда отношенията между Собственика и всеки един от регистрираните и нерегистрираните потребители на стоките и услугите, достъпни чрез уебсайта.

Моля, прочетете Общите условия за ползване на стоките и услугите, достъпни през уебсайта. При влизане в уебсайта (както и при натискане на електронна препратка, бутон, check-box или какъвто и да било обект от уебсайта) Вие декларирате и заявявате, че сте запознат с Общите условия и се задължавате да ги спазвате, със самото ползване на услугите, предоставяни посредством уебсайта. В случай, че не приемате настоящите Общи условия, моля не използвайте уебсайта.

І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ. ДЕФИНИЦИИ:

Чл. 1. При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

 1. уебсайт – домейна “www.makmebel.com” и негови поддомейни, представляващи виртуален информационен ресурс в Интернет, собственост на собственика, който дават възможност за ползване на електронния магазин и различни услуги, предмет на настоящите Общи условия.
 2. Електронен магазин – електронният магазин на собственика, който се намира на уебсайта.
 3. Потребител – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, посещаващи и ползващи по какъвто и да е начин (включително но не само като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.) уебсайта и електронния магазин.
 4. Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
 5. Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.
 6. IP Адрес (“IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
 7. Контекстна реклама – реклама, основаваща се на принципа за съответствие на съдържанието на рекламните материали със съдържанието на съответната Интернет страница визуализирана от потребителя, на която се появява рекламният материал. Съответствието по предходното изречение се установява по автоматичен начин чрез използване на принципа „ключови думи”.
 8. Нерегистриран потребител е всеки потребител, който не отговаря на критериите за регистриран потребител.
 9. Парола е избран от регистрирания потребител код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира същия и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.
 10. Потребител е всяко лице, което ползва услугите, предоставяни посредством уебсайта.
 11. Потребителско име е избран от регистрирания потребител уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в уебсайта.
 12. Потребителски профил е обособена част уебсайта, съдържаща информация за регистрирания потребител, изисквана от собственика при регистрацията и съхранявана от собственика, като достъпът до потребителския профил от регистрирания потребител се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил дава възможност на регистрирания потребител да ползва определени услуги, до които достъпът е ограничен, да конфигурира ползването на услугите, да прави предложения за включване на нови услуги, да прекрати ползването на услугите, да променя паролата си и др.
 13. Регистриран потребител е всеки потребител, създал собствен потребителски профил и регистрирал се да ползува услугите, достъпни чрез уебсайта.
 14. Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.
 15. Сървър е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.
 16. Уебсайт (“website”) е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
 17. Стоките и услугите предоставяни посредством уебсайта са предоставяните на потребителя чрез уебсайта услуги и ресурси, публикувани в уебсайта; достъп до определени материали; възможност за персонализиране на съдържанието; стоките предлагани от собственика чрез електронния магазин, които биха могли да бъдат поръчани от потребителите On-line и други услуги, предмет на непрекъснато развитие и допълване. Услугите могат да бъдат безплатни или платени. Конкретните услуги и условията на предоставянето им са описани на съответните Интернет страници в уебсайта. Услугите са предоставяни от собственика “във вида, в който са”.
 18. Цена на стоките и услугите – означава цената за бройка или за определено количество стока, посочена в български лева, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси. В цената се включват разходите за транспорт и доставка.
 19. On-line системата за поръчки или On-line поръчки представляват електронен документ, представляващ комуникационна форма в реално време (On-line) за отношенията между собственика и потребител по договор за покупко-продажба от разстояние на определени избрани от потребителя стоки и/или услуги, заедно с избрания начин за плащане и получаване на стоките. On-line поръчката изразява всички договорни условия по включените в нея въпроси, като всички предхождащи я обсъждания, съобщения, съгласувания, предложения, потвърждения, обещания и други подобни се обезсилват от този договор, с изключение на изрично посочените в него.
 20. Общите условия представляват отнапред установени разпоредби, които уреждат отношенията между Собственика и Потребителите по договор за покупко-продажба от разстояние. Общите условия са задължителни за всички Потребители на уебсайта и пораждат правно действие между страните след като Потребителят заяви, че приема Общите условия или Потребителят е знаел за Общите условия или е бил длъжен да знае и не ги оспори до момента, в който му е предадена стоката.

Чл. 2. Стоки и услуги предоставяни от собственика

 1. Собственикът предоставя на потребителите безплатно или срещу възнаграждение предвидените и описани по-долу стоки и/или услуги при съобразяване и стриктно спазване от страна на потребителя на настоящите Общи условия, законодателството на Република България и Европейския съюз, както и на допълнително посочени на съответните Интернет страници в уебсайта изисквания за конкретните услуги.
 2. Стоките и услугите, предмет на настоящите Общи условия, предоставяни от собственика на потребителя, биха могли да са собствено производство на Собственика или произведени от трети лица по поръчка на потребител чрез посредничеството на собственика и включват комплекс от информационни ресурси и търговски услуги, предварително определени от собственика като предоставяни срещу регистрация или срещу регистрация и заплащане на определена цена и оповестени на Интернет страниците в уебсайта или без регистрация и оповестени на Интернет страниците в уебсайта като достъпни при съответния режим на ползване.
 3. Предоставянето на стоките и услугите и достъпа до ресурсите не обхваща осигуряване на компютърно или друго техническо оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между потребителя и Интернет страницата, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на системата. Собственикът не носи отговорност, ако потребителят не може да осъществи достъп, поради проблеми извън контрола на собственика (хардуерен, софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.), както и за заплащане на дължимите от потребителя на доставчиците на услуги по достъп и пренос възнаграждения.

Чл. 3. Доколкото предоставяните от собственика стоки и услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното подобряване и разширяване, то на това основание броят, характеристиките на предоставяните стоки и услуги и режимът им на предоставяне (срещу регистрация, срещу регистрация и заплащане или без регистрация) могат да бъдат променяни по всяко време от Собственика.

Чл. 4. Потребители

 1. Уебсайтът и електронният магазин могат да се разглеждат от посетители свободно, без регистрация. Всеки потребител може да ползва Услугите за нерегистрирани потребители, достъпни чрез уебсайта и без регистрация, но при условията и при спазване на изискванията на настоящите Общи условия.
 2. За да използва предоставяните от собственика стоки и услуги за регистрирани потребители, потребителят е длъжен предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на уебсайта и да изрази съгласие с настоящите Общи условия. Полетата на електронната форма за регистрация, които задължително следва да бъдат попълнени, са отбелязани със звездичка. Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма. При регистрацията потребителят се съгласява да предоставя доброволно личните данни, изисквани от формата за регистрация, като собственика може по всяко време да променя обема на изискваните лични данни за регистрация на уебсайта. При изпълнение на всяка поръчка потребителят е длъжен да попълни задължителните полета, отбелязани със звездички, както и изрично да се съгласи с настоящите Общи условия.
 3. В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, Собственикът има право да закрие и/или изтрие съответната информация и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги, или да заличи изцяло регистрацията и прекрати настоящия договор без предварително уведомление. Собственикът не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена on-line поръчка, извършена във връзка с получената от потребителя информация. Собственикът не носи отговорност за недоставени поръчки или други неизпълнения, поради неактуални данни и повторно изпращане на стоки се поема от потребителя.
 4. Чрез отбелязване в полето “Съгласен съм с Общите условия” и натискане на виртуалния бутон “Потвърди”, регистрираният потребител извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на собственика чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. Собственикът може да съхранява в лог-файлове на своя сървър, IP адреса на регистрирания потребител, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на регистрирания потребител и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор. Потребител на уебсайта, който използва услуги, предоставяни посредством него без да се е регистрирал, изразява съгласието си с настоящите Общи условия от момента на започване ползването на услугите, предоставяни посредством уебсайта. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на адрес “www.makmebel.com” по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.
 5. Преди извършване на изявлението по ал. 2 регистрираният потребител може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма.
 6. За закупуване на стоки и услуги, предоставяни от собственика, освен регистрация на регистрирания потребител е необходимо и заплащане на съответна цена по един от указаните на съответната Интернет страница начини.
 7. С регистрирането си в уебсайта и придобиване качеството „Регистриран потребител”, всеки регистриран потребител получава достъп до всички предлагани от собственика стоки и услуги, изискващи само регистрация и достъпни чрез уебсайта, без да е необходимо да се регистрира отделно във всяко едно от тях.
 8. При попълване заявлението за регистрация в уебсайта регистрираният потребител, е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) или другите изискуеми от електронната форма на собственика данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна. Регистрираният потребител гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни, собственикът има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на регистрирания потребител.
 9. Всеки потребител може да ползва услугите за нерегистрирани потребители по настоящите Общи условия, предоставяни посредством уебсайта и без регистрация, при условията и при спазване изискванията на настоящите Общи условия.

Чл. 5. Потребителско име и парола

 1. При регистрацията си потребителят посочва потребителско име и парола за достъп до услугите, достъпни през уебсайта. Ако потребителското име не е заето, потребителят получава потребителското име и паролата, които е заявил. В случай, че избраното потребителско име е вече заето, потребителят следва да избере друго такова, което да е уникално и да не е регистрирано от друг регистриран потребител.
 2. Потребителското име, с което потребител е регистриран в уебсайта, не му дава никакви други права, освен правото на първия заявил конкретното потребителско име в рамките на информационната система на собственика за срока на действие на договора. Собственикът не проверява и не носи отговорност за истинността на потребителското име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.
 3. Регистрираният потребител е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и отговора на тайния въпрос и да уведомява незабавно собственика в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност за такъв. Регистрираният потребител носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата.
 4. При съмнение за неправомерен или неоторизиран достъп, откраднати или изгубени потребителско име и/или парола, потребителят следва да уведоми собственика незабавно, с цел преустановяване достъпа до лична информация на Потребителя и избягване на неоторизирани действия с потребителския профил.
 5. С извършване на регистрацията и създаването на потребителски профил, потребителят дава своето изрично съгласие личните данни, които е въвел при регистрацията и съответно променил/допълнил впоследствие, да бъдат използвани и съхранявани от собственика за целите, посочени в Общите условия.

Чл. 6. Сключване на договора за покупко-продажба от разстояние

 1. Договорът за покупко-продажба от разстояние между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие между потребителя и собственика, обективирано по следния начин (а) от страна на потребителя чрез отбелязване в полето “Съгласен съм с Общите условия” и натискане на виртуалния бутон “Поръчка със задължение за плащане” – регистрираният потребител извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва, както че по договорът за покупко-продажба от разстояние между страните е постигнато съгласие; или от страна на потребителя чрез потвърждение на направена поръчка по телефон, чрез (1) изпращане на електронна поща или чрез (2) потвърждение с текстово съобщение (SMS) с текст, потвърждаващ направената поръчка. Със записването на съгласието на съответен носител в сървъра на собственика чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. Собственикът може да съхранява в лог-файлове на своя сървър, IP адреса на регистрирания потребител, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на регистрирания потребител и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия и сключване на договора за покупко-продажба от разстояние, в случай на възникване на правен спор. Договорът за покупко-продажба от разстояние се сключва на български език. С приемането на настоящите Общи условия регистрираният потребител се съгласява комуникацията с него да бъде осъществявана и чрез телефон и/или факс и/или електронна поща. Чрез регистрацията на on-line поръчка в уебсайта, потребителят се съгласява по телефон и/или факс и/или електронна поща да заяви желанието си да получи съответната стока и/или услуга от собственика срещу заплащане. Стъпките по сключване на договора са следните, както и с тези указани в уебсайта, но невключени по-долу: (i) Потребителят преглежда предлаганите от собственика стоки и/или услуги; (ii) Потребителят избира една или няколко от предлаганите от собственика стоки и/или услуги, която/които се добавят във виртуална кошница на потребителя, а в случай на поръчка по телефона Потребителят следва да запише номера на желания от него артикул по подходящ начин; (iii) Потребителят следва да влезе в потребителския си профил или да регистрира нов такъв или да избере избор на пазаруване без регистрация (ако има такава възможност), а в случай на поръчка по телефона Потребителят следва да позвъни на телефон 0700 80004; (iv) Потребителят следва да въведе адрес за доставка, а в случай на поръчка по телефона Потребителят следва да уведоми оператора за адрес за доставка; (v) Потребителят следва да потвърди начина на плащане, а в случай на поръчка по телефона Потребителят следва да уведоми оператора за избран начин на плащане; (vi) Потребителят следва да се съгласи с Общите условия и (vii) Потребителят следва да финализира on-line поръчката чрез натискане на виртуалния бутон “Поръчка със задължение за плащане” и да извърши плащане, а в случай на поръчка по телефона Потребителят следва да потвърди направена поръчка на оператор по телефон, чрез (1) изпращане на електронна поща или чрез (2) потвърждение с текстово съобщение (SMS) с текст, потвърждаващ направената поръчка отправено до Собственика; (viii) след финализиране на поръчката собственикът изпраща уведомление за регистриране на on-line поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението ѝ; (ix) получаването от страна на потребителя на уведомление от страна на собственика, че е готов да изпрати стоката от поръчката. (б) Договорът за покупко-продажба от разстояние между собственика и потребителя се смята за сключен към момента на получаването от страна на потребителя на уведомление от страна на собственика, че е готов да изпрати стоката от поръчката (on-line или по телефон) или да предостави услугата. Това уведомление собственикът отправя до потребителя чрез телефон и/или факс и/или електронна поща.
 2. Договорът за покупко-продажба от разстояние, сключен между собственика и потребителя, се състои от настоящите Общи условия и заявената и предоставена информация от потребителя в уебсайта.
 3. Собственикът не носи отговорност за своевременното доставяне на информация относно завършени поръчки на потребителя. Собственикът не носи отговорност за несвоевременен отговор на въпроси, коментари за продукти, информация за наличност на продукти. Собственикът не носи отговорност за претърпени вреди и/или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било характер и размер, настъпили в резултата на или поради използване/или невъзможност за използване, поради технически проблеми, профилактика и други подобни на уебсайта.
 4. Потребителят декларира, че е информиран и съгласен, че част от стоките публикувани на уебсайта, биха могли да бъдат посочени като налични в магазинната мрежа, като е възможно част от тях да не са налични при заявяване на поръчка чрез on-line системата за поръчки или по телефон.
 5. Потребителят декларира, че е информиран и съгласен, че заявената от него поръчка (on-line или по телефон) може да претърпи промени, които собственикът се задължава да съобщи на потребителя на предоставена от последния електронна поща и/или по предоставен телефон за контакти и/или по друг подходящ начин до момента на получаване на потвърждение за окончателното изпращане на потвърдената поръчка (on-line или по телефон) до адреса на потребителя.
 6. Собственикът има правото да не достави част или всички стоки или да не изпълни част или всички услуги от поръчката (on-line или по телефон) по свое усмотрение включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. При всички случаи собственикът уведомява за това потребителя чрез телефон и/или факс и/или електронна поща. При това положение единствената отговорност на собственика е да върне евентуално получената предварително цена на стоката или услугата (ако не е извършена).
 7. По поръчките (on-line или по телефон), за страните възникват всички права и задължения, предвидени в настоящите Общи условия. Конкретните условия за предоставяне на всяка платена стока и/или услуга са описани в уебсайта.
 8. Срещу предоставените от собственика стоки и/или услуги, потребителят заплаща цената на поръчката съгласно условията и сроковете на настоящите Общите условия и всички евентуални изменения на последните, които са оповестени на уебсайта. Потребителят изрично декларира, че е запознат с обстоятелството, че всяка поръчка (on-line или по телефон) в електронния магазин на уебсайта е свързана със задължение за плащане от негова страна.
 9. Собственикът запазва правото си на едностранна промяна в стоките и/или услугите, техните параметри и характеристики, както и на едностранни промени в Общите условия, за което се задължава да информира потребителя в съответствие с настоящите Общи условия. Собственикът има право да променя едностранно всички условия за доставка на стоките и каквато и да било друга информация, публикувана на уебсайта без предварително уведомление до потребителя.
 10. При възникнал спор кое лице е изявило воля за обвързване с текста на Общите условия, за страна по него се счита лицето, което е заплатило цената за съответната стока и/или услуга.
 11. Собствеността на стоките се прехвърля с предаването им на потребителя, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на стоката ще се удостоверява с подписа на потребителя на транспортния документ, предоставен от куриера/превозвача.

Чл.7. Настоящите Общи условия не се прилагат за стоки и/или услуги, за които има отделни правила.

 

II. ПРЕДОСТАВЯНИ СТОКИ И/ИЛИ УСЛУГИ. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ. ДОСТАВКА. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Чл. 8. Безплатни Услуги, предоставяни посредством уебсайта

 1. Безплатни Услуги са услугите, предоставяни на регистрирания потребител от собственика уебсайта, за достъп до които е достатъчна регистрацията съгласно настоящите Общи условия. Безплатните услуги, предоставяни от собственика чрез уебсайта включват всички услуги, които не са в кръга на платените

Чл. 9. Платени стоки и/или услуги, предоставяни посредством чрез електронния магазин на уебсайта

 1. Платените стоки и/или услуги, предоставяни от собственика чрез електронния магазин са стоки и/или услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия, за ползването на които, освен регистрация, е необходимо заявяване от страна на потребителя и заплащане на цената на съответната стока и/или услуга.
 2. Електронният магазин приема on-line поръчки 24 часа в денонощието, всеки ден, а поръчки по телефон в следния времеви диапазон от 09:00 часа до 19:00 часа от понеделник до неделя, без официалните почивни дни. Потребителят има право да поръчва всички стоки и/или услуги, посочени в уебсайта. При извършване на поръчка (on-line или по телефон) потребителят има право да избере вида на стоките и/или услугите и количеството им, начина и сроковете за доставка, според предложените на уебсайта възможности.
 3. Към всяка стока и/или услуга на уебсайта е предоставена информация относно крайната цена на стоката или услугата, основните характеристики и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката. Собственикът не носи отговорност за неточности в описанието на стоката и/или услугата, които не се отнасят към основните характеристики на стоката и/или услугата и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.
 4. Всички посочени на уебсайта крайни цени са в български лева и са с включен данък добавена стойност. В случай, че стока и/или услуга има няколко модификации, са посочени цените за всяка от модификациите. Крайната цена на стоката или услугата е с включени всички данъци и такси. Когато поради естеството на стока или услуга цената не може да бъде изчислена предварително в разумни граници – е посочен начина на нейното изчисляване. Собственикът има право да променя цените, посочени в уебсайта, по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена в уебсайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена.
 5. Собственикът има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните стоки, услуги, цени и други характеристики на стоките и/или услугите и потребителя се счита информиран за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните стоки и/или услуги е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи потребителите ще бъдат уведомени, в случай на извършена поръчка, преди доставката им, за неактуализирана информация на уебсайта, свързана с поръчаните стоки и/или услуги. Част от информацията публикувана в уебсайта е възможно да се отнася до стоки и/или услуги, които не се предлагат и не са достъпни в момента, за което молим да ни извините предварително.
 6. Собственикът си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на Английски или друг език, когато:

(i) Съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;

(ii) Няма общоприета еднозначна терминология на Български език;

(iii) Самата стока е носител на информация на Английски или друг език.

 1. Потребителят може да прави поръчки (on-line или по телефон) в електронния магазин на уебсайта – при on-line поръчка чрез добавяне на избрана стока и/или услуга във виртуална кошница на Потребителя, а при поръчка по телефон да посочи на оператор номера и/или наименованието желания от него артикул и/или услуга. До потвърждаване на Поръчката Потребителят може да преглежда и променя поръчваните стоки и/или услуги, количества, начин на плащане и другите данни, свързани с всяка конкретна поръчка.
 2. On-line поръчка се извършва със следните стъпки, както и с тези указани в уебсайта, но невключени по-долу:

(i) Потребителят преглежда предлаганите в електронния магазин стоки и/или услуги;

(ii) Потребителят избира една или няколко от предлаганите от в електронния магазин стоки и/или услуги, която/които се добавят във виртуална кошница на потребителя, като след завършване на избора преминава към обобщение на поръчката. След завършване на избора потребителят натиска виртуален бутон „Към сметката“;

(iii) Потребителят следва да влезе в потребителския си профил или да регистрира нов такъв или да избере избор на пазаруване без регистрация „Бързо плащане“ (ако има такава възможност). При избор на пазаруване без регистрация „Бързо плащане“ потребителят е длъжен да попълни всички задължителни полета;

(iv) Потребителят следва да въведе адрес за доставка;

(v) Потребителят следва да избере начин на доставка;

(vi) Потребителят следва да потвърди начина на плащане;

(vii) Потребителят следва да се съгласи с Общите условия

(viii) Потребителят следва да финализира on-line поръчката чрез натискане на виртуалния бутон “Потвърждавам поръчката си/Поръчка със задължение за плащане” и да извърши плащане;

(ix) След финализиране на on-line поръчката собственикът изпраща уведомление за регистриране на on-line поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението ѝ;

(x) Получаването от страна на потребителя на уведомление от страна на собственика, че е готов да изпрати стоката от on-line поръчката.

 1. Поръчката по телефон се извършва със следните стъпки, както и с тези указани в уебсайта, но невключени по-долу:

(i) Потребителят преглежда предлаганите в електронния магазин стоки и/или услуги;

(ii) Потребителят избира една или няколко от предлаганите в електронния магазин стоки и/или услуги. Потребителят следва да запише номера и/или името на желания от него артикул по подходящ начин, позволяващ му да съобщи избора си на телефонния оператор.

(iii) След завършване на избора потребителят набира телефон за поръчки 0700 80004;

(iv) Потребителят следва изрично да уведоми оператора за адрес за доставка;

(v) Потребителят следва изрично да уведоми оператора за избран начин на доставка;

(vi) Потребителят следва изрично да уведоми оператора за избран начин на плащане;

(vii) Потребителят следва изрично да уведоми оператора, че е прочел, запознал се е и се е съгласи с Общите условия;

(viii) Потребителят следва да финализира поръчката по телефона чрез (1) изпращане на електронна поща или чрез (2) потвърждение с текстово съобщение (SMS) с текст, потвърждаващ направената поръчка и/или номера на поръчката, предоставен от оператора;

(ix) След финализиране на поръчката по телефона собственикът изпраща уведомление за регистриране на поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението ѝ;

(x) Поръчката се счита за завършена след получаването от страна на потребителя на уведомление от страна на собственика, че е готов да изпрати стоката от поръчката по телефона.

 1. Собственикът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от потребителя поръчка, за което следва да уведоми последния. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането ѝ в следните случаи:

(i) неприемане от страна на банката-издател на потребителя на транзакцията при онлайн плащане;

(ii) осъществяване на паричната транзакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на собственика при on-line плащания

(iii) предоставените от потребителя данни в уебсайта са непълни и/или грешни.

11. Собственикът има право да използва подизпълнители за изпълнението на услугите предлагани в уебсайта, без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Потребителя за това. Продавачът ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

Чл. 10. Цени и начини на плащане

 1. Цените на стоките и/или услугите са обявени на уебсайта и са предмет на актуализиране от страна на собственика. Посочените цени включват дължимия данък върху добавената стойност. Последващо изменение в цените не засяга правата на потребител, който вече е предплатил стойността на стоката и/или услугата.
 2. До края на деня, в който поръчката е направена потребителят има право да я откаже като уведоми собственика за това на следната електронна поща: sales@makmebel.com Потребителят следва задължително да идентифицира поръчката, която отказва.
 3. Потребителите разбират и се съгласяват, че е възможно дадени стоки и/или услуги да не са налични в момента на извършване на поръчката. В случай че собственикът няма възможност за изпълнение на поръчката, поради това, че не разполага налична стока, той уведомява потребителя за изчерпването ѝ на посочения от потребителя адрес на електронна поща или по предоставен от потребителя телефон за връзка. Уведомяването се извършва в срок до 48 часа от получаване на поръчката. Когато поръчката е получена в неработен ден или посочените 48 часа изтичат в неработен ден уведомяването се извършва до края на първия работен ден. В тези случаи собственикът възстановява на клиента в пълен размер заплатените от него суми за закупуване стоките, ако същите са били предплатени.
 4. Потребителят може да извърши плащането на цената на стоката и/или услугата по един от следните начини или по различен, посочен в уебсайта начин:

(i) наложен платеж – заплащането се извършва в момента на доставката на стоката, когато куриер/превозвач посети посочения от потребителя адрес за доставка и предаде стоката на потребителя. Цената на поръчката се заплаща на куриера/превозвача.

(ii) чрез плащане чрез виртуален ПОС терминал с дебитна/кредитна карта – потребителят депозира сума, равна на стойността поръчаната стока съгласно потвърдената поръчка чрез виртуален ПОС терминал.

(iii) по банков път по посочена от собственика банкова сметка. След получаване на уведомлението по чл. 6, т. 1 от настоящите Общи условия в срок от 2 (два) работни дни потребителят следва да изпрати копие от платежното нареждане/вносната бележка на следната електронна поща на собственика: sales@makmebel.com, а ако не може следва да изпрати следната информация на посочената електронна поща датата на плащането, банката, номер на платежното нареждане/вносната бележка, номер на поръчката, три имена и телефонен номер за контакт.

(iv)            Покупка на кредит – съгласно чл. 11 от настоящите Общи условия.

 1. В случай на плащане чрез виртуален ПОС терминал или плащане в банка, собственикът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от потребителя по повод на самата трансакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента, в случаите в които валутата е различна от BGN. Разходите, свързани с подобни плащания са само и единствено за сметка на потребителя.
 2. Цената на услугата може да бъде платена от потребител или от трето лице.
 3. При финализиране на поръчката и потвърждаването ѝ от потребителя последният се задължава да заплати цената на поръчката и отново декларира, че е запознат с обстоятелството, че поръчката е свързана със задължение за плащане от негова страна, както и с настоящите Общи условия. След финализиране и потвърждаване на поръчката от потребителя системата на електронния магазин изпраща автоматично информационна електронна поща, който потвърждава получаването на поръчката в системата на собственика.
 4. Ако в срок до 2 (два) работни дни от получаване на поръчка, цената ѝ не е получена по банковата сметка на собственика (когато е избрано плащане с дебитна/кредитна карта или по банков път), поръчката се счита за автоматично отменена и собственикът не дължи изпълнение по нея, без да носи отговорност за това.
 5. Собственикът може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон или електронна поща на извършената поръчка. В случай, че потребителят откаже да предостави изискваната от собственика информация/потвърждение, отказът от предоставянето ѝ автоматично води до отмяна на поръчката с или без допълнително уведомление на потребителя.

Чл. 11. Покупка на кредит

1. Всеки потребител, който желае да закупи чрез електронния магазина стока/и на кредит, следва да кандидатства пред финансова институция за отпускане на кредит за покупка на стока от уебсайта.

2. Право да кандидатства за отпускане на кредит за покупка на стока от уебсайта има само потребител, чиято конкретна онлайн поръчка е с обща цена, равна или по – голяма от 200 двеста лева, независимо от броя и единичната продажна цена на стоките включени в on-line поръчката.

3. Кандидатстване за отпускане на кредит за покупка на стока от уебсайта се извършва: само в реално време (on-line), само чрез уебсайта, само от регистриран потребител, посредством избор на „начин на плащане”, след което се следва предвидената процедура.

4. Условията, на които потребителят следва да отговаря, за да му бъде отпуснат кредит за покупка на стока от уебсайта се определят едностранно от съответната финансова институция, съобразно кредитната ѝ политика. Собственикът не участва по какъвто и да било начин в отпускането на кредита за покупка на стока от уебсайта, както и в което и да е от отношенията във връзка с кредитирането, включително, но не само в определянето на условията за кандидатстване за кредит за покупка на стока от уебсайта, одобрението или отказът за кредитиране, определянето на условията и срока на договора за кредит за покупка на стока от уебсайта, в случай на неизпълнение – в предприемането на предвидените в закона действия свързани с принудително изпълнение и др. Собственикът не е представител и не извършва посредническа дейност в полза на която и да е кредитна институция.

5. Доставката на закупени на кредит, чрез електронния магазин стоки, се извършва само след като собственикът бъде уведомен от финансовата институция, че кандидата е одобрен, с предмет кредитиране в пълен размер на съответната поръчка. Срокът за доставка, който е посочен за всяка стока в уебсайта започва да тече от момента, в който собственикът получи уведомлението по предходното изречение и се свърже с потребителя. При получаване на заявените стока, потребителят подписва договор за потребителски кредит, искане-декларация за потребителски кредит и застрахователен сертификат, в случай, че е избрал защитен кредит. Кредитополучателят подготвя предварително копие от своята лична карта, на което пише собственоръчно “Вярно с оригинала” и подписва. Копието от личната карта се предава на куриера.

6. Доставката на закупени на кредит, чрез електронния магазин стоки, се изпълнява въз основа на данните (собствено име, фамилно име и ЕГН, адрес за доставка – служебен или настоящ адрес) посочени от клиента в договора за потребителски кредит. Получаването на стоката се извършва лично от лицето сключило договора за кредит, след като удостовери самоличността си чрез представяне на документ за самоличност.

Чл.12. Доставка на стоките

1. Стоките се доставят до посочен от потребителя адрес на територията на Република България. Стоките се доставят на потребителите на ръка срещу подпис. Когато поръчаните стоки са с общо тегло над 10 кг., те се доставят само до входа на сградата или вратата на двора, в която се намира адресът за доставка, като потребителят се задължава да осигури съдействие при разтоварването от превозното средство на поръчаната от него стока. В случай, че потребителят желае такива поръчки (със стоки с общо тегло над 10 кг.) да бъдат доставени до вратата на неговия апартамент, то следва да заплати допълнителна такса съгласно тарифата на куриера/превозвача, за която последния следва да уведоми потребителя.

2. При невъзможност за доставка при първо посещение на посочения от потребителя адрес, не по вина на собственика и/или куриера /превозвача (в случай, че няма никой на адреса и др. подобни), лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който потребителят следва да се обади в срок до 2 (два) работни дни за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за доставка и при второ посещение не по вина на собственика и/или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява и собственикът се освобождава от задължението си да достави поръчаните стоки, като в този случай като санкция за неизпълнението от страна на потребителя, собственикът задържа всички заплатени от потребителя суми. Разпоредбата по предходното изречение се отнася и за случаите, когато потребител неоснователно откаже да приеме дадена доставка.

3. Сроковете за доставка на стоките са посочени под всяка стока на уебсайта.

4. При избран наложен платеж като начин за плащане, сроковете за доставка започват да текат от датата на получаване на уведомлението по чл. 6, т. 1 от настоящите Общи условия. При избрано плащане по банков път или по виртуален ПОС терминал с дебитна/кредитна карта, сроковете за доставка започват да текат от датата на получаване на цената на поръчката по банковата сметка на собственика. Сроковете за доставка могат да бъдат удължавани при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Във всички случаи собственикът има право да удължава посочените срокове за доставка с до 7 /седем/ дни, за което потребителят дава съгласието си.

5. Цената на доставката е включена в стойността на избраната и поръчана от потребителя стока.

6. Собственикът не носи отговорност за забава в случай, че забавянето се дължи по вина на куриера или превозвача, извършващ доставката и/или поради независещи от собственика обстоятелства.

7. При извършване на доставката стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране при прегледа на явни недостатъци, липсата на някой от придружаващи стоката аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, потребителят незабавно информира лицето извършващо доставката, за което се съставя протокол. В допълнение потребителят незабавно уведомява собственика на следната електронна поща: sales@makmebel.com. Ако потребителят не направи това, стоката се смята за одобрена и той губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите стоката аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез електронния магазин стоки се извършват по правилата на Закон за защита на потребителите, като в допълнение потребителят следва да уведоми собственика на следната електронна поща: sales@makmebel.com за всяка рекламация, прилагайки съответната фактура/касова бележка за закупените стоки или посочвайки нейният номер и дата.

8. При предаване на доставената стока потребителят или трето посочено от него лице, са длъжни да подпишат придружаващите стоката документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на поръчката, но приема стоката при доставка на посочения от потребителя адрес за доставка.

9. Куриерите/превозвачите, който извършват доставките на стоки се избират по усмотрение на собственика и той по всяко време може да ги променя, без да е длъжен да информира предварително потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.

10. При констатиран дефект на стоката вследствие на транспортирането, потребителят се уведомява по телефон и/или факс и/или електронна поща и се съгласява срокът за изпълнение на поръчката за дефектиралата потребителска стока да бъде продължен с 30 календарни дни.

11. Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от него on-line поръчка в срок от 48 часа от уведомяването за такова искане на собственика, отправено по следната електронна поща.

Чл.13. Отказ от договор за покупко-продажба от разстояние

1. На основание чл. 50 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/, Потребител който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП има право да се откаже от договора за продажба от разстояние и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него стоки в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, получи последната стока. Условията, при които връщането се извършва са:

(i) Потребителят предварително да уведоми собственика на електронна поща: sales@makmebel.com, че на основание чл. 50 от ЗЗП се отказва от договора за продажба от разстояние, където посочва и банкова сметка за връщане на заплатената сума;

(ii) Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да е запазена и целостта ѝ да не е нарушена, както и да не е нарушена целостта на поставените от собственика защитни стикери и други означения, пълна окомплектовка и стоките са във вида, в който са получени с придружаващата ги документация (Гаранционна карта, Експедиционна бележка, Договор, Касов Бон) за покупка и при условията по чл. 55 (здрава стока) от ЗЗП. На потребителят не се връща намалената стойност на стоката, причинена от изпробването и употребата ѝ.

При неизпълнение на посочените условия собственикът запазва правото си да откаже да приеме върнатата стока и съответно да не възстанови пълния размер на заплатените от потребителя суми. Потребителят няма право на отказ по отношение на стоки и обстоятелства, попадащи в обхвата на чл. 57 от ЗЗП.

2. Всички транспортни и всякакви други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя, като потребителят поема разходите за връщането на стоката по друг начин и ги заплаща съобразно съответните тарифи, ценоразписи и т.н. на съответните куриерски или други компании, които е избрал да използва за връщането. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на собственика, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

3. В случай че потребител се възползва от правото си по чл. 50 от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по–горе условия, собственикът се задължава да му възстанови цената на стоката по банков път (по посочената по реда даден по–горе банкова сметка) в законоустановения 14-дневен срок. Потребителят изрично декларира съгласието си възстановяването на суми от собственика да се извършва по банков път, независимо от използваното от потребителя платежно средство за заплащане на съответната поръчка. Собственикът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоката обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

4. Потребителят може да използва, но не е длъжен, Приложение 1 към настоящите Общи условия за упражняване правото си по чл. 50 от ЗЗП за отказа от договора.

5. Потребителят следва да изпрати на собственика стоката, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е уведомил собственика за отказа си от договора от разстояние. Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати или предаде обратно стоката на собственика преди изтичането на 14-дневния срок.

Чл. 14. Гаранционно обслужване

1. Съгласно чл. 105 и следващите от ЗЗП Стоките имат законова гаранция за съответствието им с договора за продажба, която се изразява в обстоятелството, че собственикът (при останалите условия и срокове на ЗЗП) отговаря за всяка липса на съответствие на стоките с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоките и се прояви до две години след доставянето им, дори и да не е знаел за несъответствието. Собственикът предоставя информация за гаранционни срокове на закупената стока, както и посочва всички условия на предоставената търговска гаранция. Собственикът има право по всяко време да променя условията по търговските гаранции, Стоките, за които се предоставят, както и да преустанови предоставянето на търговски гаранции. Предоставената от собственика гаранция предоставя допълнителни юридически права, които по никакъв начин не засягат и противоречат на определените със закон права.

2. Собственикът препоръчва монтажът на закупената стока да се извършва от оторизиран от него фирмен сервиз/служител. В случай че потребителят не използва услугата за монтаж на закупената стока, той трябва да се запознае с инструкцията за монтаж на изделието, който да се извърши в съответствие (последователност) с приложената към артикула монтажна схема. При неясноти или проблеми потребителят трябва да се свърже със собственика по електронна поща sales@makmebel.com, или по телефон 0700 80004.

3. Обхватът на гаранцията е посочен в описанието на всеки продукт в електронния магазин.

4. Срокът на гаранцията тече от датата на закупуване и е в рамките на броя години, посочен в описанието на всеки продукт в електронния магазин. За упражняване на правата си по законовата гаранция и предявяване на рекламация следва покупката да се удостовери с оригиналната касова бележка и/или данъчна фактура.

5. При предявена претенция по предоставената гаранция, собственикът ще огледа стоката и ще прецени дали гаранцията я покрива. По свое усмотрение собственикът ще отремонтира дефектната стока или ще я замени със същата или аналогична. В тези случаи собственикът поема стойността на поправката, резервните части, труда и транспорта на сервизния екип при условие, че достъпът до съответния артикул не е обвързан с допълнителни разходи. Това не се отнася за ремонти, извършени от лица, неупълномощени от собственика. Дефектните части, отстранени по време на ремонта, стават собственост на собственика. Ако съответната стока вече не се предлага, собственика ще осигури подходящ заместител, който ще определи по собствена преценка.

6. Гаранциите не важат за артикули, които са били неправилно съхранявани или сглобени, използвани не по предназначение, почиствани по неподходящ начин или с неподходящи препарати. Гаранциите не покриват нормално износване, нарязване и издраскване, както и повреди, възникнали вследствие на механичен удар или друго външно въздействие. Гаранциите не покриват повреди причинени при транспорт на поръчката от клиента, качване на поръчката от клиента, нараняване на стоката при неправилно разопаковане, чрез остри и режещи предмети, и неправилен монтаж (започнат/ извършен) от страна на потребителя. Гаранциите не важат, ако артикулите са използвани на открито, във влажни помещения или извън домашна среда (освен ако не е посочено друго). Гаранциите не покриват случайна или последваща повреда.

7. Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената гаранция в случай на:

(i) непредоставени или непопълнени гаранционни или платежни документи.

(ii) при опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизиран от собственика сервизен (монтажен) център;

(iii) в случай на повреди/дефекти, причинени от неправилна експлоатация на артикулите (от влага, надраскване, счупване, зацапване, скъсване, изгаряне и други действия и бездействия, причинени от потребителя);

(iv) в случай на нарушаване на физическата цялост на стоката;

(v) в случай че при отваряне на вече доставени пакети, клиентът констатира несъответствие, за което не сигнализира, а започва/извършва монтаж на детайла/продукта;

(vi) при несъдействие от страна на потребителя и непредставяне на информация, установяваща характера на несъответствието на стоката с договореното (снимков материал и др.);

(vii) гаранцията не покрива щети, причинени от форсмажорни обстоятелства (наводнение, земетресение, пожар и други природни бедствия).

(viii) предоставената за продукта търговска гаранция не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност.

8. Гаранционното обслужване се извършва само и единствено в посочените в уебсайта обекти, при наличие на пълна документация и окомплектовка на продукта. Гаранционното обслужване се извършва само от специализирани сервизи, посочени на уебсайта.

9. Стоките и услугите, посочени в уебсайта, са ограничени само до посочените в уебсайта Общи условия и информация, без да бъдат осигурявани каквито и да било гаранции извън посочените, включително търговски.

10. За да се възползва от гаранцията, е необходимо потребителят да следвате инструкциите за поддръжка на съответния артикул. Всички инструкции за поддръжка потребителят би могъл да намери в уебсайта.

11. Гаранционните сертификати, издадени от собственика ще се изпращат на потребителя на хартиен носител заедно с поръчания продукт и биха могли да бъдат предоставяни в електронен формат на посочена от Клиента електронна поща или чрез добавянето им в акаунта на потребителя.

12. Потребителят е длъжен да актуализира регулярно данните в потребителския си профил и да ги преглежда преди всяка поръчка, тъй като собственикът ги използва при попълването и издаването на гаранционния сертификат. Потребителят следва да има предвид, че собственикът не и няма да преиздава гаранционни сертификати, издадени въз основа на грешни или стари данни, които първият не е актуализирал, което ще доведе до отпадане на гаранцията за съответните продукти.

13. В случай, че потребителят не уведоми собственика за липсата на гаранционния сертификат на стоката в рамките на максимум 48 (четиридесет и осем) часа от получаването на стоката, на електронна поща sales@makmebel.com, ще се счита, че такъв е бил предоставен от Собственика.

Чл. 15. Защита на лични данни

1. С посещението си в уебсайта и приемане на настоящите Общи условия потребителят се съгласява собственикът да има право да събира и използва информация относно съответния потребител, без значение дали лицето се регистрира като регистриран потребител или не. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията по чл. 4. Информацията включва и всяка друга, която потребителят въвежда, използва или предоставя при заявяване, получаване или използване на стоки и услуги чрез уебсайта, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят декларира, че дава съгласието си, предоставените на собственика лични данни да бъдат използвани от последния, да бъдат включвани в база данни и да бъдат използвани за или във връзка, но не само с управление на човешките ресурси, финансово-счетоводна дейност, маркетингова, рекламна, здравна и социално-осигурителна дейност и други всякакъв друг вид дейности. С посещението си в уебсайта потребителят заявява, че е уведомен от собственика за получателите на информацията, правото на достъп до данните, начина на съхранение и сферата на ползването им.

2. Собственикът е регистриран администратор на лични данни съгласно българското законодателство и осигурява защитата им съгласно Закона за защита на личните данни и свързаните с него подзаконови нормативни актове. С приемането на Общите условия потребителите се съгласяват, че собственикът може да обработва предоставените лични данни, за следните цели: техническо управление на сайта и електронния магазин и техните бази данни; установяване на контакт с потребителите; управление на поръчките, доставяне на стоки и всякакви други дейности, свързани с изпълнението на задълженията на собственика и потребителите; измерване на ефективността на услугите на собственика; рекламни кампании, маркетингови и пазарни проучвания, ценова политика; изпращане на рекламни предложения и материали, информация за продукти на собственика и друга подобна информация по поща, телефон и/или електронна поща; директен маркетинг; всякакви други търговски съобщения. С приемането на Общите условия се съгласявате, че във връзка с обработването на личните ви данни за посочените цели, собственикът може да предоставя тези данни и на трети лица, с които собственикът си сътрудничи, работи или има други отношения във връзка с дейността си (в т.ч. куриерски, превозни и спедиторски компании във връзка с доставянето на стоките).

3. На основание чл. 34а от Закона за защита на личните данни потребител може да възрази срещу използването на личните данни, разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за посочените цели. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до собственика на контактите посочени в края на Общите условия. На същите места потребител може да се свърже със собственика в случай на неоторизирано попълване на негови лични данни от трети лица, както и за други възможни проблеми.

4. По всяко време потребител би могъл да се откажете от получаване на информация за продукти, кампании, промоции др. на собственика, както и от получаване на други рекламни и информационни материали и оферти като изпрати съобщение за това на електронна поща: sales@makmebel.com.

5. С приемането на Общите условия потребителите изрично дават съгласието си собственикът да им изпраща на предоставените адрес, електронна поща и телефон за контакт, търговски съобщения, информация, материали и т.н, посочени в настоящите Общи условия. Настоящото се счита и за дадено предварително съгласие по смисъла на чл. 6, ал. 4 от Закона за електронната търговия и чл. 49 от Закона за защита на потребителите.

Чл. 16. Обработване на информация за Регистрирания потребител

 1. Собственикът полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на предоставяне на услугите – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
 2. В регистрационната форма, попълвана от регистрирания потребител при регистрацията, собственикът обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия регистрираният потребител се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
 3. Ограниченията по ал. 1 не се прилагат, в случай че потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай собственикът има право да предостави личната информация за потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

Чл. 17. Цели, за които може да се използва информацията

 1. Собственикът събира и използва информацията по чл. 15 по-горе за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на потребителя, за предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, за организиране на томболи, запитвания, анкети, за приспособяване на предлаганите услуги към предпочитанията на потребителя, за статистически и други цели. Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за собственика.
 2. С приемането на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до собственика на посочените адрес или електронна поща за контакти.

Чл. 18. Извън описаните в настоящите Общи условия и Декларацията за поверителност случаи, собственикът се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други.

III. ДРУГИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 19.

 1. Собственикът се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне възможност на Потребителя за нормално ползване на уебсайта и електронния магазин в съответствие с настоящите Общи условия.
 2. Собственикът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителят използва предоставяните услуги, нито да проверява, проследява или записва информацията, съобщенията и другите материали, които потребителят зарежда, разполага, използва, разпространява или прави достояние на трети лица по какъвто и да било начин, включително и съдържанието на файловете, съхранени на сървъра му или предоставени на други лица от потребителя при ползване на услугите предоставяни посредством уебсайта.
 3. Собственикът има право да дезактивира или заличи потребителското име и паролата за достъп до потребителския профил на регистрирания потребител или да изтрие цялото съдържание в него при неизползването им в продължение на 180 (сто и осемдесет) дни след последното влизане в съответния потребителски профил.
 4. Собственикът има правото да дезактивира или заличи потребителското име и паролата за достъп до потребителския профил на регистрирания потребител и в случай, че регистрираният потребител наруши право на интелектуална собственост на собственика върху съдържащите се на уебсайта – обекти на интелектуална собственост.

Чл. 20.

 1. Собственикът има право (но не и задължение) да инсталира върху компютрите на Регистрирания потребител кукита (бисквитки). Подробна информация за използвани от уебсайта “бисквитки” бихте могли да получите в Декларацията за поверителност.
 2. Собственикът може да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери в уебсайта за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица включително при условията на Контекстна реклама. Собственикът си запазва правото при предоставяне на услугите по настоящите Общи условия да поставя на вниманието на регистрирания потребител или да прикача към текста на съобщението му и на самата Интернет страница електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, собственост на собственика и/или свързани с него трети лица, или такива, намиращи се извън контрола на Собственика, включително при условията на Контекстна реклама. С приемането на настоящите Общи условия потребителят се съгласява на вниманието му да бъдат поставяни електронни препратки и рекламни банери при условията на Контекстна реклама.
 3. Собственикът има право да изпраща непоискани търговски съобщения до регистрирания потребител с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени и/или на свързани трети лица или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия регистрираният потребител се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от собственика.

Чл. 21. Потребителят има право на достъп в режим on-line до Услугите, предоставяни посредством уебсайта и/или електронния магазин при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от собственика за всеки отделен вид услуга. За да може да ползува услугите, регистрираният потребител, следва да въведе потребителското си име и парола. Нерегистрираният потребител може да ползва услугите за нерегистрирани потребители по настоящите Общи условия, предоставяни посредством уебсайта, но при условията и при спазване на изискванията на настоящите Общи условия.

Чл. 22. Регистрираният потребител, има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни, предоставени при регистрацията.

Чл. 23. Потребителят се съгласява да се придържа към условията, определени от собственика, във връзка с особеностите на услугите по отношение типа на режима на предоставяне, както и по отношение на всяка друга линия на поведение, възприета от собственика и предназначена да защитава или подобрява качеството и надеждността на услугите.

Чл. 24. Потребителят сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от собственика услуги компютърно оборудване и достъп до Интернет.

Чл. 25.

 1. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на собственика или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на собственика и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство. Собственикът има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със уебсайта, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.
 2. Правото на достъп на потребителя не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното, потребителят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е собственикът или трето лице.
 3. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на собственика, потребителят дължи на собственика неустойка в размер на 5 000 (пет хиляди) лева за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава собственика от правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката.

IV. ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 26. Прекратяване

 1. Освен в случаите предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

(i) преустановяване на дейността на собственика или прекратяване поддържането на уебсайта;

(ii) взаимно съгласие на страните за прекратяването;

(iii) други предвидени в закона случаи.

V. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 27. Изменение на Общите условия

 1. Доколкото предоставяните от собственика стоки и/или услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка със законодателни промени, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от собственика.
 2. При извършване на промени в настоящите Общи условия, собственикът довежда до знанието на потребителя извършените промени чрез публикуването им в уебсайта. Собственикът предоставя на потребителя срок от 7 работни дни да се запознае с промените в Общите условия.
 3. Ако в рамките на срока по ал. 2 по-горе потребителят, не заяви, че отхвърля промените, се счита, че е обвързан от тях. Нерегистриран потребител изразява несъгласието си с промяната на настоящите Общи условия, като преустанови ползването на услугите за нерегистрирани потребители съгласно настоящите общи условия, предоставяни посредством уебсайта.

Чл. 28. Писмената форма се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Чл. 29. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Приложимо право

Чл. 30. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.Евентуалните спорове, възникнали между Собственика и Потребителя ще се разрешат по взаимно съгласие или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентния съд в гр. Русе.

VI. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОБСТВЕНИКА И КОНТАКТИ

1. Търговска фирма: КРАСИМИР МАНОЛОВ – МАК“ ЕТ;

2. Единен идентификационен код: 827197487;

3. Седалище и адрес на управление: град Русе, община Русе, област Русе, Република България, ул. “Герлово” № 17, ет. 2;

4. Адрес за кореспонденция град Русе, община Русе, област Русе, Република България, п.к. 7000, ул. „Капитан Райчо Николов” 39;

5. ДДС №: BG827197487;

6. Телефона за контакти и поръчки: 0700 80004

7. Електронна поща: sales@makmebel.com

8. Уебсайт: https://www.makmebel.com;

Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани онлайн по електронна поща или по телефона, в рамките на работното време: от 9.00 до 17.00 часа, от понеделник до петък.

Посоченият в т. 4 от настоящия раздел адрес за кореспонденция на Собственика се счита и за адрес, на който Потребителят може да изпраща евентуални жалби по смисъла на чл. 47, т. 4 от Закона за защита на потребителите.

 

Настоящите Общи условия са в сила от 03.02.2016 г.

Приложение 1 по чл. 13, т. 4 от Общите условия

ДО

КРАСИМИР МАНОЛОВ – МАК“ ЕТ със седалище и адрес на управление в Република България, гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. „Герлово“ № 17, ет. 2, регистриран в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 827197487, ДДС № BG827197487, тел.: 0700 80004, електронна поща: sales@makmebel.com, представлявано от КРАСИМИР МАНОЛОВ ИВАНОВ

 

                                                                                                                            Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

…………………………………………………………………………………………………………………………….

– Име на потребителя/ите …………………………………………………………………………………………………………………………….

– Адрес на потребителя/ите ………………………………………………………………………………………………………………………….

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата …………..

——————————————————

* Ненужното се зачертава.

0
  0
  Кошница
  Кошницата е празнаОбратно в магазина