Skip to main content
30 години опит в производството на висококачествени мебели! Българско качество, директно от производителя!

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

1. Стоките се доставят до посочен от потребителя адрес на територията на Република България. Стоките се доставят на потребителите на ръка срещу подпис. Когато поръчаните стоки са с общо тегло над 10 кг., те се доставят само до входа на сградата или вратата на двора, в която се намира адресът за доставка, като потребителят се задължава да осигури съдействие при разтоварването от превозното средство на поръчаната от него стока. В случай, че потребителят желае такива поръчки (със стоки с общо тегло над 10 кг.) да бъдат доставени до вратата на неговия апартамент, то следва да заплати допълнителна такса съгласно тарифата на куриера/превозвача, за която последния следва да уведоми потребителя.

2. При невъзможност за доставка при първо посещение на посочения от потребителя адрес, не по вина на собственика и/или куриера /превозвача (в случай, че няма никой на адреса и др. подобни), лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който потребителят следва да се обади в срок до 2 (два) работни дни за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за доставка и при второ посещение не по вина на собственика и/или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява и собственикът се освобождава от задължението си да достави поръчаните стоки, като в този случай като санкция за неизпълнението от страна на потребителя, собственикът задържа всички заплатени от потребителя суми. Разпоредбата по предходното изречение се отнася и за случаите, когато потребител неоснователно откаже да приеме дадена доставка.

3. Сроковете за доставка на стоките са посочени под всяка стока на уебсайта.

4. При избран наложен платеж като начин за плащане, сроковете за доставка започват да текат от датата на получаване на уведомлението по чл. 6, т. 1 от настоящите Общи условия. При избрано плащане по банков път или по виртуален ПОС терминал с дебитна/кредитна карта, сроковете за доставка започват да текат от датата на получаване на цената на поръчката по банковата сметка на собственика. Сроковете за доставка могат да бъдат удължавани при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Във всички случаи собственикът има право да удължава посочените срокове за доставка с до 7 /седем/ дни, за което потребителят дава съгласието си.

5. Цената на доставката е включена в стойността на избраната и поръчана от потребителя стока.

6. Собственикът не носи отговорност за забава в случай, че забавянето се дължи по вина на куриера или превозвача, извършващ доставката и/или поради независещи от собственика обстоятелства.

7. При извършване на доставката стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране при прегледа на явни недостатъци, липсата на някой от придружаващи стоката аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, потребителят незабавно информира лицето извършващо доставката, за което се съставя протокол. В допълнение потребителят незабавно уведомява собственика на следната електронна поща: sales@makmebel.com. Ако потребителят не направи това, стоката се смята за одобрена и той губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите стоката аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез електронния магазин стоки се извършват по правилата на Закон за защита на потребителите, като в допълнение потребителят следва да уведоми собственика на следната електронна поща: sales@makmebel.com за всяка рекламация, прилагайки съответната фактура/касова бележка за закупените стоки или посочвайки нейният номер и дата. 

8. При предаване на доставената стока потребителят или трето посочено от него лице, са длъжни да подпишат придружаващите стоката документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на поръчката, но приема стоката при доставка на посочения от потребителя адрес за доставка.

9. Куриерите/превозвачите, който извършват доставките на стоки се избират по усмотрение на собственика и той по всяко време може да ги променя, без да е длъжен да информира предварително потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.

10. При констатиран дефект на стоката вследствие на транспортирането, потребителят се уведомява по телефон и/или факс и/или електронна поща и се съгласява срокът за изпълнение на поръчката за дефектиралата потребителска стока да бъде продължен с 30 календарни дни.

11. Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от него on-line поръчка в срок от 48 часа от уведомяването за такова искане на собственика, отправено по следната електронна поща.

0
    0
    Кошница
    Кошницата е празнаОбратно в магазина